- Binismus -

DÜŞSÜNCELER

"İIç dengeye ve iç barıişsa bir yol."

“BİINİIZM”
-VEYA-
“Huzur İIçin Düşsünceler”

Yazan
Hansdieter Vergin

SORU
İInsanıi harekete geçiren her şseyin başslangıicıinda neden sorusu yer almıişstıir. Bu sorulardan biri: “İInsanlar arasıindaki mevcut sorunlarıin kavgasıiz çözülmesi neden mümküm olmuyor?”. Normal olarak mümkün olmasıi gerekir! Gerçekte insanıin isteğgi, “sadece huzur içinde” yaşsamaktıir! Bu mümkün olmuyorsa, temel düşsüncelerin birinde bir uyuşsmazlıik söz konusudur!

NEDEN
Neden çocuklar ana-babalarıinıin, inananlar dinlerinin, yönetilenler yönetenlerin, ayrıi düşsüncede olanlar kamu oyunun baskıisıina maruz kadıiklarıina, neden “Holocaust” ve dünya savaşsıinıin meydana gelişsine ilişskin surulara cevap verilebilir. Burada belirtilen “Binizm”, muhtemel bir cevabıi, düşsünmeğge götürebilecek bir cevabıi arama cesaretini verebilir. Belki de, temel hususlarıi bir başska düşsünce ile ele alabilmeyi sağglar.

DÜŞSÜNMEK
Muhakkak ki, düşsünmek o derece kolay olmasa gerek. Buna rağgmen faydasıi, bizim için başskasıinıi düşsünmek zorunda bıirakmamaktıir.

!!! ÇÜNKÜ !!!
Düşsünmeyi bir başskasıina bıirakmaktaki gizli tehlike, o kimsenin bizim için karar vermesini sağglamaktıir! Bunun anlamıi da, kişsinin kendi kendini yetersiz kabul etmesidir. Kim kritik düşsünmez, kendini bir başskasıinıin düşsüncesine bıirakıir ve bir başskasıinıin davranıişsıina uyar ve ona tam bir serbesti sağglarsa, savaşs, tehlike, soykıirıim ve benzeri insanlıik dıişsıi olaylardan şsikayetçi olmamalıidıir. Onun için kişsinin düşsünmesi büyük bir önem taşsıir.

KISITLANMAK
Kim kıisıitlanmak istemiyorsa, bazıi sorularıi incelemelidir: “Düşsünüyor muyuz?” veya “düşsünmüşs olmak için mi düşsünüyoruz?” veya “düşsünmemeyi düşsünmek mi düşsünmektir?”. Kritik ve yapıicıi düşsünmek, bilinçli düşsünmektir. Feragat, teslimiyet, emir altıinda olmak, problemleri çözmez, aksine onlarıi çoğgaltıir. Bu anlamda okuyucu, okumaya devam etme isteğginde olup olmadıiğgıinıi bilmelidir, çünkü bu yazıida ele alıinan konularıi insanlar, genellikle rahatsıiz edici veya yorucu, önemsiz veya bir şsey ifade etmeyen sorular olarak görür ve üzerinde düşsünülmesini gereksiz bulurlar; bunun yanıinda bu sorularıin büyük bir zihinsel çöp kutusu “bilinç altıina” da atıilmalarıi ve bizi de böylece asabiyete sürükleyerek cezalandıirmalarıi mümkündür.

GÜVEN
Güven başslıi başsıina bir konudur. Gerçekte kimseye güven duyulmaz, en az da kişsi kendisine. Kime güven, veya... Güven iyidir, ama kontrol daha iyidir. Neden? İInsan duygularıinıi yanıiltmak o kadar zor değgil, çünkü insan, davaranıişslarıinda mantiki değgil pisikolojiktir. Bu bakıimdan kendisine ve baskasıina karşsıi belli bir ölçüde güvensizlik, güvenin temelini oluşsturur. Bu bakıimdan kişsi, bu yazıiya da güvenmeyip onu kontrol etmelidir. Böylece kişsi, belki de kendi düşsünmesiyle edineceğgi belli bilgilere ulaşsıir.

BİILGİI
Manevi ikili enerjiye götüren bilgi tezine ulaşsabilme koşsullarıindan başslıicasıi, hiç bir zaman hiç kimseye güven duymamaktıir. Edinilen her bilgi ve kritik düşsünce incelenmelidir. Tez hakkıinda bilgi ve bundan edinilen manevi ikili enerji “Binizm” olarak kabul edilebilir.

BİINİIZM
Binizm şsudur: Her türlü var oluşsun, ikili temel düşsünce hakkıinda zihinsel tez ve neticede var oluşstaki mevcut harmoni ve böylelikle de düzende prensip. Bunun bilinmesi veya bilinmemesi, dikkate alıinmasıi veya alıinmamasıi önemli değgildir. Kaos, kaos içindeki düzeni farketme yeteneğginde olmayan kişsi için vardıir.

TEZ
Karşsıit güç olmadan bir güç olamayacağgıi görüşsünden hareket eder ve bu görüşste kalacaksak, her maddenin iki yönlü, yani ikili güçten, maddesel olmayan zihinsel bir karşsıit güçten, oluşstuğgu noktasıindan hareket etmeliyiz. Bu mevcut gücü, maddesel olmayan zihinsel bir ikili enerji olarak kabul edebiliriz.

ENERJİI
İIsminden de anlaşsıilacağgıi gibi burada bahis konusu olan, birbirine zıit, karşsıilıiklıi ikili güçtür (manyetik alandaki güce benzer güç). Bu bilgi ve tezde kesin olan, bu ikili, maddesel olmayan ve birbirinden ayrıi güçten her türlü maddenin meydana gelerek kendilerini kabul ettirmişs olmalarıidıir.

HARMONİI

İInsan, ilim ve teknikte büyük bir başsarıi ile doğgayıi “izlemektedir”. Bu tabii düzen ve kanun, bu ikili mantıiğga göre harmoni, en önemli tabiat kanunu sayıilmalıidıir. İIkili bilgi, yani binizm, bir tarafa bıirakıilıirsa, ilk ve son tabiat kanununun, maddesel olmayan ikili harmonisiyle insanlıik anlayıişsıi içinde gözlenmesi ve bunun bir görev kabul edilerek insanıin başsarıisıi için uygulanmasıi gerekmez mi?

İIZM
Teorik bilgi, pratikle birlikte olmazsa bir işse yaramaz. Binizm, insanıin desteğginden mahrum kalıirsa, sadece binizm olarak, yani basit bir teori olarak kalıir. Binizme temel teşskil eden harmoniyi benimsemek, insan için bir görev olmalıi ve insana fayda sağglamalıidıir. Ve insan da böylece günlük yaşsamla uyuşsum içinde olur.

GÖREV
Binizmin pratik görevi, harmoninin ikili düşsüncelerini ve bunun faydalarıinıi bir nebze açıiklamaktıir. Bunun anlamıi, problemlerin çözümünde ikili düşsünceye ihtiyaç duyan inasanıin, toplum içinde yerini belirlemede ve kendine güveni kuvvetlendirmede yardıimcıi olmaktıir.
Binizm tezine itiraz edilmeyecegi veya teorinin pratiğge geçirilmesinin problemsiz olabilecegi pek tabii düşsünülemez, zira her güç bir karşsıit güce yol açar, her tezin bir anti tezi olur. Bu bakıimdan binizmin teorik görevi, her itirazdan faydalanma, her zaman her şseyi, ta ki çelişskiler bir harmoni içinde çözülünceye kadar, yeniden düşsünce süzgecinden geçirmektir – belki böylelikle de bir sentez oluşsur.

AMAÇ
Binizmin amacıi, çeşsitli din ve ayrıi dünya görüşsünde olanlarıin ortak çıikarlarıinıi temayüz ettirerek karşsıit görüşsü gerekçesiz kıilmak suretiyle fanatizmin temelini yok etmek ve böylece dinlerin birbirlerine karşsıilıiklıi saygıilarıinıi ve insanıin, kişsiler ve çevre ile humanist bir harmoni içinde olmalarıinıi sağglamaktıir. Binizmin temel ilkelerini bu görüşs teşskil eder.

TEMEL İILKELER
Binizmin temel ilkesi: Kendine yapıilmasıinıi istemediğgin şseyi baskasıina yapma. Kendine yardıim edebilmenin en iyi yolu, baskasıina yardıim etmektir. Zihinsel güç ile, güçsel zihne karsi. Her an cok dikkatli olmak.

SOSYAL FAALİIYET
Binizmin amacıi ve bunun neticesi olan görev, sosyal faaliyet olarak görülmemelidir. Amaç ve görev, insan icin değger taşsıiyan hususlarıi ve özellikle bunlarıin anlamıinıi aktarmada yardıimıi olmaktıir, zira insanıin, sadece maddesel gıidaya değgil, davranıişslarıindaki manevi gıidaya da ihtiyacıi vardıir. Böylece, ikili sosyal düsünce ve davranıişs, sosyal bir faaliyet veya herhangi bir “sosyal budalalıik” değgil, aksine her insanıin, mutluluğgu ve çevresi için tabii ve ilâhi bir görevidir.

ANLAM
İInsanıin düşsünmekte serbest olduğgu kabul edilirse, yaşsamıi anlayip anlamamakta da serbest olduğgu kabul edilir. Yaşsamıinda anlam görmeyen veya görmek istemeyen insan, depresif, ekseriya motivasyondan uzak ve yapıicıi olmak yerine, kötümser olmaya yatkıin kişsidir. Anlam veya anlamsıizlıiktan şsüphe eden kişsi, depresif olma tehlikesine maruzdur. Yaşsamıinda anlam bulan veya bulmak isteyen insan, motivasyonu ve yapıicıilıiğgıi olup, iyimserliğge yatkıin kişsidir. Bu bakıimdan, yaşsamda anlam bulmayıi istemenin bir anlamıi vardıir. Binizmin ortaya attıiğgıi “neden” sorusunun amacıi, yaşsam yolu sonunda veya bu arada olumlu bir bilanço icin, ikili düsüncede bir harmoninin gerekliliğgine değginmektir. Özellikle bilinmeyen de, “bu arada”, veya “sonun” hangi anlamıi ifade ettiğgidir.

BİILANÇO
İInsan, ölüm saatinin hesaplaşsma saati olup olmadıiğgıinıi düşsünmelidir - yâni kendisiyle son hesaplaşsmayıi. İInsanıin kendisinden ve vijdanindan başska daha büyük bir eleşstirmeni yoktur. Düşsünen insan, bu hesaplaşsmayıi geciktirmez, aksine, mümkün olduğgu kadar, bir an önce hesaba başslar.
Bilindiğgi gibi, zaman paradıir. Fakat inisiyatif olmazsa, zaman bir değger ifade etmez, yâni para da değgersiz kalıir. Buna göre insan için en değgerli olan, para, altıin veya diğger “kıiymetli şseyler” değgil, insanıin aktivitesini nasıil kullandıiğgıidıir. Bütün yaptıiklarıimıiz ve yapamadıiklarıimıiz, yaşsamıin aktif taralarıidıir; bizim olan zaman da yaşsamıin pasif tarafıidıir. Böylelikle pasif taraf da, şsahsi zaman, yaşsamin aktiv tarafinda harcadıiğgıimıiz zamandıir.

KONULAR
Bütün konular çoğgunlukla birbirine bağglıidıir. Bu bakıimdan müteakip konular alfabetik ve her okuyucunun kendi düşsüncesi ölçüsünde görev olarak sıiralanmıişstıir.

Editör
Yazıi, dizin, yayıin ve içeriğgi için sorumlu:
Hansdieter Vergin
kontakt@binismus.de
Soru, siparişs, kritik veya görüşsler yukarıidaki adrese bildirilebilir.

Her hakkıi mahfuzdur. Özellikle ticari maksatlarla kıismen veya tamamen kullanıilamaz.

Bu yazıiyıi satıin alıir, okur, bir başskasıina verir veya herhangibir şsekilde desteklerseniz fayda sağglarsıinıiz. Elde edilen gelir, binizmin gelişsmesine yardıimcıi olur. İIlgi duyan herkese, özellikle bağgıişslar hakkıinda, bilgi verilir.

Çeviri: Münir Aksabun

 

Engagement eigenes